Com a universitats públiques, tenim el deure de retre comptes de la nostra activitat i dels resultats i els impactes de la inversió pública a les nostres institucions. Ho fem amb total responsabilitat i compromís, i la publicació anual dels informes d’indicadors de recerca i innovació i d’indicadors de docència i formació n’és una mostra més.

INDICADORS DE RECERCA I INNOVACIÓ

Recerca

La publicació d’aquest informe respon al compromís de totes les universitats catalanes de seguir impulsant l’activitat de recerca i transferència, amb la convicció del paper fonamental que juguen totes les universitats públiques catalanes en la societat de la innovació, i emmarcat en l’actual context social i econòmic que s’està vivint. Amb aquest informe es difon la situació de la recerca en el sistema català amb la intenció de posar el seu gra de sorra per millorar-lo i l’esperança que esdevingui una eina útil per a analitzar i interpretar els resultats de les nostres actuacions.

INDICADORS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA

Docència

La formació de ciutadans crítics i compromesos i de professionals competents és la primera missió de les universitats; ho ha estat històricament i ho continua sent avui dia en un món més complex, més canviant i cada cop més globalitzat. Aquest informe pretén donar a conèixer un seguit de dades sobre la formació i la docència universitària, tenint en compte tots els aspectes que hi intervenen, des dels estudiants i el personal docent i investigador mateixos fins als programes formatius i la corresponent acreditació de qualitat, passant per les infraestructures, la mobilitat internacional o les ofertes de formació al llarg de la vida.

IMPACTES SOCIOECONÒMICS

Impactes

L’informe Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya analitza la contribució d’aquestes institucions i xarxes de coneixement a la riquesa del país a través de diversos indicadors quantitatius i qualitatius. D’acord amb el seu compromís amb la transparència i la rendició de comptes, l’ACUP impulsa l’informe per avançar de forma decisiva en la comprensió i l’anàlisi del nostre sistema universitari i de recerca. Ho fa, així mateix, de manera que la informació sigui accessible i comprensible per a tothom.