Informe 2016

Destacats

  • En el nou marc de major autonomia per al disseny de titulacions, l’oferta s’ha diversificat amb dobles titulacions internacionals i en programes Erasmus Mundus finançats per la Unió Europea; els graus i màsters en 3ª llengua han crescut.
  • Els doctorats industrials són programes pioners d’enfortiment dels vincles entre la universitat i l’empresa. En només 4 anys, s’han desenvolupat 99 programes de doctorat industrial en els quals participen 118 estudiants que realitzen el doctorat en una de les 113 empreses participants.

Informes anteriors

1. El sistema català de formació universitària

Les universitats públiques catalanes atorguen un paper molt rellevant a la seva funció formativa i docent. La formació de ciutadans crítics, lliures i compromesos, i de professionals altament qualificats constitueix el que s’anomena primera missió de les universitats. En aquesta línia, tant en l’àmbit institucional de cada universitat com conjuntament en qualitat de sistema, la formació universitària a Catalunya destaca per ser de qualitat i plenament homologable als estàndards europeus d’educació superior. En aquest sentit, el desplegament de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) ha aportat diversos elements significatius a l’oferta formativa de les universitats públiques catalanes: els crèdits ECTS, que mesuren no únicament les hores de classe, sinó tota la dedicació prevista per part de l’estudiant; l’avaluació continuada; les pràctiques en empreses i institucions, i la internacionalització. Però potser un dels canvis més importants ha estat l’autonomia de les universitats per a innovar en el disseny de les noves titulacions. I tota aquesta reforma, que persegueix un aprenentatge més personalitzat i més diversificat, s’ha dut a terme en un context de recursos molt limitats, però amb un nivell de qualitat comparable a la gran majoria dels països europeus.