Informe 2016

Informes anteriors

Introducció

La formació és un aspecte nuclear de les universitats, que té repercussions directes i indirectes en la societat. Sigui mitjançant els graus, els màsters, els postgraus o altres tipus de formació específica, les universitats públiques catalanes formen anualment milers de ciutadans i professionals. Bona part d’aquests són joves, però també n’hi ha d’altres edats; tots enriqueixen la societat amb les seves capacitats crítiques, d’anàlisi i de coneixement d’un àmbit científic o professional específic. L’objectiu d’aquest Informe és donar a conèixer la tasca de formació i de docència de les universitats públiques catalanes, retre’n comptes a la societat i posar en relleu la importància i qualitat que tenen. L’informe segueix la línia dels informes indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes que l’Associació Catalana d’Universitats Públiques ha publicat anualment des de l’any 2012.

El present informe es divideix en tres capítols interconnectats i un monogràfic. El primer capítol mostra un mapa de l’oferta formativa, el perfil dels estudiants i els recursos humans i econòmics amb els quals compta el sistema universitari públic català. El segon capítol dóna a conèixer el procés formatiu, amb qüestions com la qualitat de l’oferta, la mobilitat internacional, el rendiment i les pràctiques professionals. A continuació, el tercer capítol és destinat als diferents itineraris possibles i als serveis de formació continuada que ofereixen les universitats públiques. El document es clou amb un monogràfic, que varia de temàtica en cada edició; aquesta tracta de l’ocupabilitat dels titulats universitaris i la seva inserció en el mercat laboral.

Per a elaborar el present informe s’han emprat fonts d’informació i documentació molt diverses, entre les quals volem destacar les bases de dades UNEIX, els informes i indicadors de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i les pròpies de cadascuna de les universitats. Així mateix, alguns indicadors s’han creat específicament per a aquest informe i per a les edicions posteriors.

En la redacció d’aquest document hi han participat les vuit universitats públiques catalanes —Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC)—, així com la Secretaria Executiva de l’ACUP, que n’ha fet el disseny inicial i la coordinació general.

Tota la informació, incloent-hi els indicadors, està disponible en format electrònic a l’enllaç www.indicadorsuniversitats.cat.