Informe complet

Impactes

L’any 2004 el 75% dels graduats universitaris continuaven estudiant a les universitats públiques catalanes. El curs 2008-2009 un total de 70.334 persones van realitzar cursos de formació continuada a les universitats públiques catalanes, xifra que creix any rera any. Mesurant l’eficiència (publicacions per investigador en funció del recursos) i l’impacte, el sistema universitari públic català se situa per sobre de la mitjana europea i és equiparable a països com Bèlgica, Alemanya i els Països Baixos.

Síntesi

Al llarg de l’estudi Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat ha quedat palès l’interès creixent en molts països per conèixer la repercussió de les universitats en la societat i en l’economia. Aquest interès té diverses vessants: l’estudi de les universitats com a institucions creadores de llocs de treball i d’outputs econòmics directes; l’anàlisi de la capacitació tècnica i professional dels graduats un cop finalitzats els estudis, així com la seva adequació a les necessitats i demandes del mercat de treball i l’economia; l’anàlisi de les capacitats d’aplicació de la recerca científica de les universitats per a la innovació i el creixement econòmic; l’estudi dels impactes socials, culturals i mediambientals de les universitats.