Informe complet

Portada Informe Socioeconòmics 2016

Resum executiu

1. Impacte econòmic generat pel sistema català d'universitats públiques sobre l'economia catalana

La docència, la recerca i la transferència del coneixement són les tres funcions tradicionals de la universitat. A aquestes funcions se n’hi pot afegir una quarta, la responsabilitat social, entesa com el compromís en la cerca del màxim benestar per als actors que es relacionen amb les universitats.

Les universitats públiques catalanes, en l’exercici de les seves funcions, generen en l’entorn on es troben inserides tota una sèrie d’efectes de diversa naturalesa (econòmica, social, cultural i mediambiental) i, en darrer terme, afavoreixen el creixement de la regió on es troben ubicades.

Així, en un primer moment, les universitats afecten de manera immediata el creixement d’una regió en la mesura que contribueixen al seu PIB pel fet de ser clars agents generadors de despesa. D’aquesta manera, les universitats, però també els seus estudiants o fins i tot els assistents als congressos que se celebren en el seu si, demanen a la regió béns i serveis diversos (material d’oficina, material de laboratori, serveis de transport, serveis de restauració i hoteleria, etc.). Aquesta demanda es trasllada, per tant, en facturació addicional, ocupació addicional i PIB addicional.

A banda, però, d’aquest impuls de demanda més immediat que generen, les universitats contribueixen també al creixement econòmic a llarg termini de la regió on es troben ubicades en la mesura que afecten clarament la dotació dels seus factors productius. Així, i fent ús d’un concepte econòmic com és la funció de producció d’una economia, la triple funció abans esmentada de docència, recerca i transferència de coneixement que tenen les universitats fa que, a més llarg termini, s’incrementi el capital tecnològic (progrés tècnic) i la dotació de capital humà presents a la regió, afavorint-ne el creixement.