Informe complet

Portada Informe Socioeconòmics 2016

Resum executiu

Introducció

Aquest informe pretén sensibilitzar la societat de la importància de les universitats i dels centres de recerca com a pilar bàsic del desenvolupament d’un país i del retorn que es rep de la inversió pública que s’hi destina. Per complir aquest objectiu, s’ha quantificat l’impacte socioeconòmic que el conjunt del sistema català d’universitats públiques a Catalunya (d’ara endavant, SiCUP) i la resta del sistema públic d’R+D+I català generen sobre l’economia catalana, sent l’any objecte d’anàlisi el 2015.

Així, s’ha estimat l’efecte que l’activitat del conjunt d’universitats públiques catalanes, i també d’altres entitats associades al sistema públic de R+D+I, té sobre variables clau de l’economia catalana com són el nivell de facturació i producció, el seu producte interior brut (PIB), les rendes salarials i fiscals associades, així com els llocs de treball a temps complet que existeixen degut a aquesta activitat. Ara bé, s’ha de fer esment que la quantificació monetària estimada en aquest informe no engloba tots els efectes generats. És obvi que els impactes generats van més enllà d’una dimensió estrictament econòmica i caldria recollir altres dimensions, com per exemple la social i cultural. És un fet que hi ha un ventall d’impactes de naturalesa intangible, és a dir, no quantificables monetàriament, que no es consideren en aquest estudi. Així mateix, els estudis d’impacte cal analitzar-los tant des del punt de vista d’oferta com de demanda, i en aquest estudi ens centrem solament en l’enfocament de demanda. Per tant, com es veurà, hi ha una altra font de subestimació.

Tot assumint que aquest informe presenta una estimació centrada en els efectes tangibles, analitzats amb un enfocament de demanda, val a dir que aporta una primera estimació d’interès que permet comprovar la rellevància i importància econòmica del sistema d’universitats i R+D+I públic català sobre l’economia catalana. Les xifres i reflexions que es mostren a continuació confirmen i expliciten la importància que tenen les universitats públiques catalanes i altres ens de recerca com a generadors de beneficis, creixement i desenvolupament econòmic i social a Catalunya.