Informe complet

Portada Informe Socioeconòmics 2016

Resum executiu

Presentació

L’informe Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya analitza la contribució d’aquestes institucions i xarxes de coneixement a la riquesa del país a través de diversos indicadors quantitatius i qualitatius. D’acord amb el seu compromís amb la transparència i la rendició de comptes, l’ACUP impulsa l’informe per avançar de forma decisiva en la comprensió i l’anàlisi del nostre sistema universitari i de recerca. Ho fa, així mateix, de manera que la informació sigui accessible i comprensible per a tothom..

Aquest és, com no pot ser d’una altra manera, només un primer exercici. Una primera pedra que pretén bastir una imatge al més acurada possible dels beneficis que reporta tenir un sistema universitari i de recerca públic capdavanter. En aquest estudi ens concentrem en els beneficis socials i econòmics, encara que no s’escapa a ningú que els guanys per a la societat en conjunt són molts més. Per assegurar el benestar futur, calen dades per conèixer quines polítiques universitàries cal millorar i quines reforçar.

L’ACUP té ja una trajectòria notable quant a la publicació d’estudis que prenen el pols al sistema públic universitari català, entre els quals destaquen l’informe Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes i l’informe Indicadors de formació i docència. El document que presentem ara, com cadascun dels estudis anteriors elaborats, són un work in progress. Cada nova edició implica una millora a l’hora d’ajustar indicadors i d’implementar-los, així com de cercar la manera més adequada d’extreure’n conclusions.

L’objectiu des d’aquest mateix moment és millorar la recollida d’indicadors i la seva anàlisi per perfilar una següent edició encara més ajustada. Queda molta feina per endavant, sobretot per ampliar els àmbits d’avaluació en què intervenen les universitats i els agents de la recerca i la innovació. En aquest sentit, tant en l’anàlisi de les dades quantitatives com qualitatives, els diversos autors implicats proposen indicadors que caldrà valorar per considerar-ne la incorporació.

En aquesta primera aproximació l’informe constata, a manera de resum, que les universitats públiques catalanes contribueixen a l’economia catalana amb l’1,4 % del PIB i generen prop de 45.000 llocs de treball a temps complet. Si hi incorporem les dades del sistema públic de recerca, la contribució al PIB català puja fins a l’1,7 % i els llocs de treballs generats fins a més de 60.000. És un balanç notable, però que representa només una fracció de tot allò que reporten les universitats i centres de recerca a la societat.

Quan any rere any, fotografia rere fotografia, puguem compondre una imatge acurada de conjunt del sistema de coneixement del nostre país, veurem que totes les demandes de millora del finançament universitari i d’accions empreses en aquesta direcció hauran estat poques en relació amb l’enorme impacte positiu que aquest té en l’economia i en la societat. Qualsevol idea per millorar serà benvinguda.