Informe complet

Resum executiu

Inici

L’anàlisi de l’impacte de l’activitat universitària en el desenvolupament social i econòmic del seu entorn territorial, descrit a través de conceptes diversos com la responsabilitat social universitària (RSU), el compromís comunitari o, des dels darrers anys, la contribució de les universitats a l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), es troba entre els principals àmbits de treball de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), així com en els de totes i cadascuna de les universitats membres. I és que, en qualsevol context, la universitat s’erigeix com un agent de la societat importantíssim a l’hora de formar ciutadans responsables, promoure l’economia, millorar el benestar i la cohesió social, i combatre la pobresa i les desigualtats de tota mena.

Precisament en aquest marc, l’ACUP publica l’informe El valor social de les universitats públiques catalanes, un informe que té com a propòsit principal analitzar quantitativament i qualitativament l’impacte de l’activitat que duen a terme les vuit universitats públiques catalanes en el marc del seu compromís social. Es tracta d’una
iniciativa pionera que recull una informació que, fins ara, no havia estat mesurada d’una manera sistemàtica i que complementa els continguts recollits en l’informe Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya, publicat també per l’ACUP l’any 2017.

L’informe està compost per dues parts. En una primera part de caire quantitatiu, l’equip d’investigadors de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (ESCI-UPF), sota el lideratge de la seva directora acadèmica, la professora Silvia Ayuso, ha aplicat la metodologia de càlcul anomenada «del valor social integrat» (VSI). Aquesta metodologia permet objectivar i expressar en termes monetaris el valor creat per una organització –en aquest cas la universitat– per al conjunt dels seus grups d’interès (stakeholders) –aquí, els estudiants, els empleats, les empreses i les entitats, les administracions públiques, la societat i els alumni–, de manera que integra els resultats econòmics i socials en un únic concepte de generació de valor i té en compte tant els efectes tangibles com els intangibles. Per a fer-ho, s’ha seguit un rigorós procés d’investigació-acció participativa, amb representants de les vuit universitats participants i dels corresponents grups  identificar quatre àrees percebudes com a rellevants i que corresponen precisament a les quatre funcions principals de la universitat que determina la guia de la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) per a fer efectiu el seu compromís amb els ODS: (1) l’educació, (2) la recerca, (3) el lideratge social, i (4) la gestió i la governança.

En una segona part de caràcter qualitatiu, la Comissió de Responsabilitat Social Universitària de l’ACUP, ha recollit, d’una banda, l’explicació i evolució de la política institucional i de governança de la responsabilitat social de les universitats i, d’altra banda, la descripció d’un ampli ventall de projectes i activitats rellevants, impulsats individualment o mitjançant la col·laboració amb altres centres o agents socials i econòmics del territori, que il·lustren la responsabilitat i el compromís d’aquestes universitats amb la societat.

El resultat ha estat una llista d’un total de 30 casos pràctics1 que conformen experiències col·laboratives, innovadores i de tipologia diversa, en el sentit que aborden les quatre dimensions abans esmentades. A més, s’ha aprofundit en les dificultats i els reptes actuals i de futur per a fomentar el compromís social en el context del sistema universitari català.

De tot plegat se’n treuen conclusions ben interessants, que obren la porta a engegar noves línies de treball tenint en compte sempre l’Agenda 2030 i els ODS com a elements inherents de l’activitat pròpia de la universitat i com a marc de referència compartit amb altres universitats i institucions.