Informe complet

Resum executiu

Inici

L’informe El valor social de les universitats públiques catalanes. Una aproximació quantitativa i qualitativa analitza l’impacte social que genera l’activitat que duen a terme les vuit universitats públiques catalanes a partir de la metodologia d’anàlisi
anomenada «del valor social integrat». S’endinsa en la naturalesa i l’abast del compromís social de les universitats en àmbits molt diversos, com són la formació de ciutadans responsables, la promoció de l’economia, la millora del benestar i la cohesió socials, la sostenibilitat o el combat contra les desigualtats de tota mena.

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) impulsa aquesta iniciativa pionera per avançar en la mesura sistemàtica, la comprensió i l’anàlisi del valor social que aporten les universitats; ho fa, com sempre, atenent a la voluntat de transparència i de retiment de comptes, i de manera que la informació sigui accessible i comprensible per a un públic ampli.

Hi ha dos aspectes clau que han motivat aquest exercici. El primer és recollir el testimoni de l’informe Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya publicat per l’ACUP l’any 2017, amb el qual analitzàvem l’impacte del sistema universitari públic català en cinc àmbits clau per a l’economia catalana (mercat de treball, innovació i transferència, internacionalització, emprenedoria i responsabilitat social), i constatàvem la dificultat d’obtenir dades homogènies capaces de sistematitzar els impactes generats pel sistema universitari en termes de responsabilitat social. El segon consisteix en la voluntat d’acostar-nos un pas més a un sistema de comptabilitat social que ens permeti copsar i sotmetre a anàlisi l’impacte social que genera l’activitat de les universitats públiques catalanes, en aquesta ocasió per als seus principals grups d’interès, i integrar els resultats econòmics i socials en un únic concepte de generació de valor en termes monetaris.
 
En aquesta primera aproximació, que parteix de les variables de valor formulades pels propis grups d’interès, hem pogut concloure que el valor social integrat de les universitats públiques catalanes en l’exercici de l’any 2017 puja a 3.583 M€, com a resultat de la integració del valor social específic i del valor social generat per mitjà de la seva activitat econòmica. L’estudi ens mostra que, per cada 100 euros que la Generalitat de Catalunya destina al finançament de les universitats públiques, aquests es tradueixen en 449 euros de retorn social integrat. Aquests balanç demostra que el nostre sistema universitari no és una despesa, sinó una inversió que crea un valor social molt significatiu i que, sens dubte, redunda en progrés social, cultural, econòmic i tecnològic.

Així mateix, mitjançant l’anàlisi d’una trentena d’experiències i programes hem pogut percebre l’ampli i divers ventall d’actuacions de les universitats públiques que conforma el compromís social d’aquestes en àmbits com la igualtat de gènere, la cooperació al desenvolupament, l’accés universal a l’educació superior, la sostenibilitat ambiental, l’educació inclusiva, la recerca i innovació responsables, l’ocupabilitat, la promoció de xarxes territorials, la participació ciutadana o la innovació social.

L’evolució al llarg del temps de les polítiques universitàries en temes de responsabilitat social fins a l’actualitat fa palès el compromís de les vuit universitats públiques amb el marc de referència que estableix l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS). D’aquesta manera, s’aporten elements que ens ajuden a vetllar per la coherència amb els ODS i per l’avenç cap a un model social, econòmic i ambiental sostenibles.

El present Informe forma part de la col·lecció editorial que, periòdicament, publica l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb una clara voluntat de transparència i retiment de comptes a la societat a la qual ens devem com a conjunt d’universitats públiques.