Informe complet

Resum executiu

Inici

És evident que les universitats són institucions amb un propòsit social, ja que les seves activitats bàsiques de formació, creació i transferència de coneixement tenen una clara funció de servei a la societat. No obstant això, els intents d’avaluar l’impacte de les universitats en la societat s’han limitat majoritàriament a estimar els efectes econòmics de l’activitat d’aquestes institucions, sense resoldre la qüestió de com es poden avaluar els beneficis socials més amplis creats per l’educació superior (Kelly & McNicoll, 2011). Els problemes per a considerar l’impacte social de les universitats d’una manera sistemàtica provenen de les dificultats per a mesurar homogèniament els efectes positius d’activitats com l’educació de futurs professionals, la realització de recerca i l’aplicació dels resultats d’aquesta recerca en innovacions que contribueixen al benestar social.

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar l’impacte social de les vuit universitats membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i calcular-ne el valor social integrat (VSI) generat. Aquesta metodologia permet objectivar i expressar en termes monetaris el valor creat per una organització per al conjunt dels seus grups d’interès i integrar els resultats econòmics i socials en un únic concepte de generació de valor. L’anàlisi del VSI ha estat aplicat anteriorment al cas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per part d’un equip d’investigadors de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (ESCI-UPF) i ha demostrat que és possible valorar en termes monetaris el valor global generat per una universitat, més enllà de les despeses i inversions que duu a terme (Ayuso et al., 2017; Ayuso et al., 2020). Partint d’aquesta experiència, l’estudi presenta una primera estimació del valor econòmic i social generat per les universitats públiques catalanes. Es tracta d’una iniciativa pionera a Catalunya i al conjunt d’Espanya i d’Europa, que aporta informació agregada sobre el valor social i econòmic generat per l’activitat universitària en un territori.

Aquesta perspectiva centrada en el valor generat per les universitats no s’ha de confondre amb una visió utilitarista de l’educació universitària i de la recerca científica (Ordine, 2013). Analitzar el valor social de les universitats no equival a estudiar el seu rendiment econòmic ni el benefici aportat per l’ensenyament i la ciència des d’una lògica comercial; ans al contrari, el concepte de valor social fa referència a una manera de quantificar la importància relativa d’aquells canvis en les vides de les persones que no estan reflectits en transaccions financeres o de mercat (Social Value International, 2019). És innegable que l’impacte d’unes institucions com les universitats no se circumscriu al valor de mercat (ACUP, 2017). En aquest sentit, l’anàlisi del VSI pretén recollir tant el valor que les universitats generen a través de la seva activitat econòmica com el que produeixen al marge del mercat per a diferents col·lectius de la societat.

L’estudi s’estructura en cinc capítols. En el capítol 1 es fa una breu revisió dels antecedents a la literatura sobre l’anàlisi de l’impacte econòmic i social de les universitats. A continuació, en el capítol 2, es descriu la metodologia aplicada en general i en el cas d’aquest estudi. Tot seguit, en el capítol 3, es presenta l’anàlisi qualitativa duta a terme per a identificar els grups d’interès (stakeholders) de les universitats públiques catalanes i el valor que perceben com a resultat de la seva relació amb les universitats. Després, en el capítol 4, s’aporta l’anàlisi quantitativa amb els corresponent càlculs del valor social econòmic, el valor social específic i el valor social integrat de les universitats.

Finalment, en el capítol 5, es tanca l’estudi amb les principals conclusions, implicacions i limitacions. Volem donar les gràcies a totes les persones que han proporcionat la informació necessària per a elaborar l’estudi, i volem agrair especialment la col·laboració dels equips de les vuit universitats membres de l’ACUP, la seva confiança i el seu suport en la tramesa de dades.