Informe complet

Resum executiu

Inici

Recollir i sistematitzar informació sobre el compromís social de les universitats amb el seu entorn és una tasca complexa. En la primera part d’aquest informe, s’ha utilitzat la metodologia de l’anàlisi del valor social integrat (VSI) per a quantificar en termes monetaris tant el valor social generat a través de l’activitat econòmica, com el valor social específic generat en els diferents grups d’interès del sistema universitari públic català. Aquesta aproximació ens ajuda a obtenir una visió molt més completa i acurada de l’impacte social de les universitats que la que teníem fins ara, en monetitzar el valor social consolidat de les universitats per mitjà de nous indicadors de mesura i supervisar-ne l’eficiència social.

Però, més enllà d’aquesta mesura expressada en termes econòmics, més enllà dels indicadors i de les dades, els diversos projectes i les experiències pràctiques que duen a terme les universitats permeten il·lustrar, a través d’una mirada més qualitativa, que aquests generen no sols impactes transformadors als col·lectius directament vinculats a la seva activitat (outputs), sinó també un efecte sobre el medi ambient (outcomes) que les dades no poden explicar.

Aquest capítol pretén complementar l’anàlisi del VSI de les universitats públiques catalanes mitjançant la descripció de l’evolució de les polítiques institucionals i les línies d’acció en matèria de responsabilitat social universitària, d’una banda, i, d’altra banda, una mostra d’activitats de tipologia diversa que impacten d’una manera directa en la millora de les diferents esferes de la societat. La finalitat d’aquest capítol és, per tant, realçar la vertebració institucional de les universitats com a agent social i recollir experiències innovadores i pràctiques en diversos àmbits que doten de contingut concret el valor social de les universitats, analitzat en la primera part de l’informe, la qual cosa fa visible i tangible la contribució del sistema universitari públic català a la transformació social del seu entorn.

L’elaboració d’aquest contingut s’ha treballat des de la Comissió de Responsabilitat Social Universitària (RSU) de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que ha aportat informació sobre l’històric de cada universitat membre i les seves diferents experiències, promogudes tant individualment com en col·laboració amb diferents universitats o altres organitzacions.