Informe 2012

Informes anteriors

Inici

La recerca i la innovació constitueixen l’eix vertebrador de les economies més avançades, basades en el coneixement. Les universitats públiques catalanes tenim ben present el nostre compromís en la generació de coneixement, llur transferència a la societat i l’obligació de transparència i de retiment de comptes. Així, ens hem proposat elaborar un informe de referència per al seguiment i projecció de l’activitat de recerca i innovació del sistema universitari català i d’anàlisi de la seva eficàcia i eficiència. Amb aquest objectiu s’ha elaborat l’informe «Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes».