Informe 2012

Informes anteriors

1. Recursos econòmics per a la recerca i la innovació

A l’hora d’analitzar la recerca i el desenvolupament (R+D) de les institucions d’educació superior de Catalunya, és necessari considerar la captació de finançament i la despesa en activitats científiques com un dels indicadors clau. En aquest apartat s’analitzen els recursos econòmics de l’R+D universitària a Catalunya, contextualitzant-los tant en l’Estat espanyol com en l’entorn europeu més proper.

L’anàlisi següent mostra la capacitat de les Universitats catalanes de captar finançament per a la recerca, on la part majoritària la forma la via competitiva, és a dir, el resultat de la participació de la universitat en convocatòries publiques o privades competitives, que va representar, l’any 2010, el 64% dels fons aconseguits, demostrant la capacitat del sistema universitari públic per obtenir importants recursos en convocatòries en les quals s’avaluen essencialment indicadors d’excel•lència. Aquest fet es tradueix en què les xifres de captació de finançament per a la recerca en relació al personal docent i investigador de les universitats siguin força elevades, en mitjana de 46.693 € per investigador.