Informe 2012

Informes anteriors

Introducció

L’any 2011, l’ACUP va publicar el llibre “Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat”, que mostrava la solidesa del sistema universitari de Catalunya. Ara es presenta aquest informe amb l’objectiu d’actualitzar l’anàlisi que permeti visualitzar la tasca de les universitats en recerca i innovació i aprofundir-hi. Per a fer-ho, l’informe s’ha estructurat en tres capítols i un annex. A l’inici de cada capitol hi ha un breu resum explicatiu dels diferents resultats que s’hi presenten i, tot seguit, un conjunt de dades rellevants en format de taules i gràfics que permeten copsar-ne els trets principals, reforçats amb comentaris que emfatitzen alguns dels trets principals de les variables analitzades.