Informe 2012

Informes anteriors

Presentació

La recerca i la innovació constitueixen l’eix vertebrador de les economies més avançades, basades en el coneixement. Les universitats catalanes, responsables del 60% de la recerca que es duu a terme al nostre país, tenim ben present el nostre compromís en la generació de coneixement, llur transferència a la societat i l’obligació de transparència i de retiment de comptes, com en totes les facetes de la nostra activitat. Així, seguint les bones pràctiques de sistemes universitaris de països més avançats que el nostre, ens hem proposat elaborar un instrument de referència per al seguiment i projecció de l’activitat de recerca i innovació del sistema universitari català i d’anàlisi de la seva eficàcia i eficiència. Amb aquest objectiu s’ha elaborat l’informe «Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes».

En nom dels rectors i rectores, vull felicitar el Treball efectuat en col•laboració per l’equip de directius i tècnics d’RDI i d’anàlisi de la informació de totes les nostres universitats, i la coordinació de la Secretaria Executiva de l’ACUP. Es tracta d’un document plantejat amb voluntat de continuïtat a fi que, a més de permetre l’anàlisi de l’evolució del conjunt d’indicadors, esdevingui testimoni permanent del compromís de les universitats de Catalunya amb el país, també a través de la recerca i la innovació.