Informe 2013

Destacats

  • Pel que fa a la qualitat de la producció científica, mesurada a través de l’impacte mitjà normalitzat, totes les universitats públiques tenen un impacte superior a la mitjana mundial, que té valor 1, i ocupen les primeres posicions en el conjunt d’universitats de l’Estat.
  • El 35% de les tesis (684) del curs 2011-12 foren llegides per alumnes provinents de països dels cinc continents, especialment de la UE i de l’Amèrica Llatina.

Informes anteriors

2. Producció científica

La disminució dels recursos econòmics dedicats a la recerca i la innovació no ha tingut encara un efecte visible en la producció científica, que presenta inclús un lleuger creixement respecte al període previ analitzat.

En termes quantitatius, les dades del SIR 2012 es mantenen en valors similars a les de l’any anterior. Les universitats produeixen el 57% de la producció científica de Catalunya, mentre els hospitals i centres de salut, principalment els adscrits a universitats, aporten el 36% i altres centres de recerca (sector govern) aporten el 7%.

Des d’un punt de vista qualitatiu, el conjunt del sistema de recerca català se situa, amb Gran Bretanya i Bèlgica, dins del grup reduït de països que presenten un alt impacte de la seva producció amb una baixa despesa en R+D, en relació al seu PIB. Si es té en compte la població i la riquesa generada (PIB), les universitats catalanes es mantenen en posicions mitjanes respecte al mapa d’universitats europees i mundials, tant en termes de producció científica com del seu impacte mitja normalitzat.