Informe 2014

Informes anteriors

Conclusions

Els resultats i l’eficiència en recerca del sistema català ens situa en un lloc destacat dins l’Estat espanyol, i en l’àmbit internacional ocupem una situació intermèdia.

Pel que fa a captació de recursos econòmics, tant competitius com no competitius, les universitats públiques catalanes segueixen la tendència a la baixa, amb un 19 % menys dels recursos. Si ho analitzem més amb detall, els recursos competitius en l’àmbit estatal i els recursos no competitius descendeixen; l’única captació de fons de finançament que augmenta és la provinent del 7è Programa marc de la Comissió Europea amb un 27 % d’increment respecte de l’any 2011.