Informe 2015

Destacats

  • L’any 2013 les sol·licituds de patents prioritàries presentades per les universitats catalanes disminueixen un 11% respecte de l’any 2012.
  • De l’any 2012 al 2013, es manté el personal tècnic de suport a la transferència.

Informes anteriors

3. Innovació i cooperació universitat-empresa

Els resultats de l’activitat de recerca i innovació, lligats essencialment en aquest capítol a la generació i difusió del coneixement –producció científica i tesis doctorals–, són clarament positius, malgrat el context global de reducció dels recursos econòmics que s’hi dediquen.

Un any més, la producció científica de les universitats públiques catalanes lidera la producció generada per les institucions catalanes que es dediquen a la recerca, i supera la dels hospitals i instituts de recerca. Així mateix, en termes d’impacte, ocupen les primeres posicions en el conjunt d’universitats de l’Estat, i això també es produeix quan es té en compte la productivitat dels investigadors. En aquest sentit, la mitjana de publicacions per investigador, equivalents a jornada completa, de l’any 2014 (1,33 publicacions) és un 90% superior a la de les universitats públiques de la resta de l’Estat (0,70).