Informe 2015

Informes anteriors

Presentació

És ben conegut que el que no es mesura no es pot millorar. Amb aquest informe, del qual publiquem la quarta edició, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) difon la situació de la recerca en el sistema català amb la intenció de posar el seu gra de sorra per millorar-lo i l’esperança que esdevingui una eina útil per a analitzar i interpretar els resultats de les nostres actuacions.

En termes generals, el sistema català de recerca gaudeix de bona salut. Així ho mostren els indicadors i, per comparació, les posicions que les nostres universitats estan assolint en els rànquings especialitzats i internacionals. Probablement estem recollint els fruits d’anys d’inversió i esforç que la crisi i la consegüent manca d’inversió, tant pública com privada, poden acabar malbaratant.

Els indicadors que presentem en aquest volum fan palesa la magnitud i l’evolució dels diferents factors que suporten l’R+D+I, com són el finançament públic i privat, els recursos humans i els resultats en forma de publicacions. També s’hi visualitza la transferència de coneixement, així com paràmetres del grau d’innovació del sistema, com ara el nombre de patents o de noves empreses sorgides d’idees universitàries.

El document, que permet situar Catalunya en el context europeu pel que fa a la recerca entesa en un sentit ampli i que conté indicadors que aporten una perspectiva internacional, ens ha de servir per a identificar els àmbits en els quals el sistema de la recerca del país pot millorar.

Per acabar, vull agrair la feina de les persones que han fet possible aquest informe i, especialment, de les que, des de les nostres universitats i els nostres hospitals i centres de recerca, mantenen viu i actiu el sistema de la recerca de Catalunya.