Informe 2016

Informes anteriors

1. Recursos econòmics per a la recerca i la innovació

Per tal de poder situar les universitats catalanes en el context europeu en matèria de recerca i d’innovació, és clau realitzar una anàlisi dels recursos econòmics captats a través de fons competitius i no competitius.

L’any 2015, els fons aconseguits per les universitats públiques catalanes per a la recerca i la innovació mostren un ascens notable en relació amb el 2013, canvien la tendència descendent recollida els últims anys i assoleixen una xifra global de 266,8 M€, la qual cosa suposa 80 M€ més captats respecte al 2013. Aquesta millora es deu principalment a un augment clar dels fons competitius (193 M€ el 2015 enfront de 121 M€ el 2013), amb una xifra que suposa un 72% dels recursos totals, mentre que un 28% correspon a fons no competitius.

D’altra banda, en el període 2007-2013, la subvenció total rebuda a Catalunya amb el 7è PM ha arribat a 992 M€. També s’han captat 309 M€ a través de l’H2020 entre el 2014 i el 2015. Pel que fa al finançament rebut pels dos programes en el període 2011-2015, les universitats catalanes han aconseguit un 21% del total de Catalunya, fet que suposa un descens lleuger respecte a l’últim període examinat (2009- 2013) i indica un major augment de les subvencions captades per les empreses i centres tecnològics.

Si s’analitzen les concessions captades per Catalunya per milió d’habitants a través de les convocatòries Starting Grants, Advanced Grants i Proof of Concept el 2015, es pot concloure que hi ha un descens lleuger en les convocatòries Starting Grants i Advanced Grants comparat amb el 2014. Catalunya se situa però en primer lloc en la convocatòria Proof of Concept, i augmenta gairebé un punt en relació amb l’any anterior. Això comporta un augment significatiu si es consideren les concessions de les tres convocatòries sumades; així, Catalunya ascendeix fins al quart lloc del rànquing, per davant de països com Suècia, Bèlgica o el Regne Unit. En total s’han obtingut 23 concessions ERC, repartides en 4 Starting Grants, 6 Advanced Grants i 13 Proof of Concept, un 21% més que el 2014.

Amb aquestes xifres, es pot afirmar que l’any 2015 les universitats públiques catalanes han experimentat una millora considerable en els fons rebuts, la qual cosa trenca la tendència descendent dels últims anys. Això suposa un avenç per a la recerca i la innovació de Catalunya, que es relaciona principalment amb un progrés destacat en la captació de fons europeus. Aquest augment podria relacionar-se amb la finalització del 7è PM el 2013 i l’inici de l’H2020 el 2014, moment en què les universitats catalanes es- tan participant activament en els nous reptes i convocatòries.