Informe 2016

Informes anteriors

2. Producció científica

Els resultats de l’activitat de recerca i innovació analitzats en l’edició d’enguany palesen, de nou, la fortalesa i la rellevància de la producció científica assolida pel sistema de recerca i transferència de Catalunya i, molt especialment, la del sistema universitari públic de Catalunya, malgrat el context global de reducció dels recursos econòmics que s’hi dediquen.

Un any més, la producció científica de les universitats públiques catalanes, amb el 54,8% del total, lidera la producció generada per les institucions catalanes que es dediquen a la recerca, i supera la dels hospitals i instituts de recerca. A més, es tracta de publicacions que mesurades en termes d’impacte milloren el resultat del període anterior i posicionen les universitats catalanes en els primers llocs del sistema universitari de l’Estat. En aquest sentit, la mitjana de publicacions per investigador, equivalents a jornada completa, de l’any 2015 (1,37 publicacions) és un 71% superior a la de les universitats públiques de la resta de l’Estat (0,80).

Aquesta dinàmica positiva també s’observa en l’elaboració de tesis doctorals. De fet, durant el curs acadèmic 2014-2015 a les universitats públiques catalanes es van defensar 2.354 tesis, amb un increment del 5,4% respecte al curs passat i del 31% respecte als darrers cinc cursos. Aquesta dada posa de manifest l’alta capacitat formativa de personal investigador de les universitats en tots els àmbits de coneixement. Pel que fa al component internacional, el 34,5% de les tesis han estat llegides per estudi- ants estrangers.

En el context europeu, quan es relaciona la producció científica amb la població i la riquesa generada (PIB), el sistema de recerca català hi ocupa una posició avançada i alhora se situa dins del grup reduït de països que, amb un baix nivell de despesa en R+D en relació amb el PIB, presenten un alt impacte de la producció científica.