Informe 2016

Informes anteriors

3. Innovació i cooperació universitat-empresa

Les universitats són un agent clau per al desenvolupament socioeconòmic del territori. Així, la transferència de coneixement, reconeguda com la tercera missió universitària, esdevé un element de desenvolupament fonamental, ja que possibilita que el coneixement generat es transfereixi al teixit econòmic.

El foment per part de les universitats de la tercera missió mitjançant l’impuls dels processos de valorització dels resultats de recerca i la col·laboració publicoprivada en activitats d’R+D són un exemple del compromís universitari amb la societat. Els principals indicadors disponibles associats a la transferència de coneixement són els relacionats amb la protecció del coneixement via patent, la creació d’empreses de base tecnològica o empreses derivades i els contractes d’R+D+I. Aquests indicadors permeten visualitzar una part important de l’esforç que les universitats fan actualment per impulsar la tercera missió.

El primer indicador que es mostra en aquest capítol és el nombre de sol·licituds de patents prioritàries. L’any 2014, les universitats catalanes van presentar 96 sol·licituds de patents prioritàries. Aquesta dada representa un increment del 14% respecte de l’any 2013, de manera que se situa al mateix nivell que el 2009.

El segon indicador mostra les extensions internacionals de patent per la via Patent Cooperation Treaty (PCT), que és l’habitual. Aquí s’observa que l’any 2014 hi ha un lleuger increment respecte a l’any 2013, amb un total de 72 extensions. Cal destacar que les extensions internacionals representen un percentatge significatiu de les sol·licituds prioritàries, fet que n’indica la qualitat.

Respecte a les empreses derivades, l’any 2015 n’hi havia 113 d’actives. Aquesta dada fa palès que les universitats continuen potenciant la creació d’empreses de base tecnològica com a instrument de transferència de coneixement i de generació de riquesa per al territori. El nombre d’empreses derivades actives ha seguit una evolució ascendent els darrers cinc anys.

A més, cal tenir en compte les 90 càtedres universitat-empresa-societat, vinculades moltes vegades a la recerca, que afavoreixen també la transferència de coneixement.

En conjunt, les universitats catalanes van generar, l’any 2014, el 24% dels ingressos per activitats de transferència de coneixement en relació amb el total d’universitats de l’Estat espanyol.

Les universitats catalanes, conjuntament amb el sector privat, han continuat impulsant els parcs científics i tecnològics i la transferència de coneixement. Aquest esforç s’ha traduït en un lleuger increment en el nombre d’empreses innovadores i centres tecnològics instal·lats, així com d’empreses en incubadores.

En aquest àmbit de la transferència de coneixement i de la col·laboració universitat-empresa, cal destacar que a partir de l’any 2013 els ingressos dels fons no competitius captats per les universitats de l’ACUP i els seus ens vinculats (instituts de recerca i centres tecnològics) mantenen una corba lleugerament ascendent, amb un import agregat que l’any 2015 és de 90,5 milions.