Informe 2016

Informes anteriors

Conclusions

Les universitats públiques catalanes són capdavanteres en producció científica en el conjunt de les universitats espanyoles; amb les xifres que es presenten en l’informe, es pot afirmar també que l’any 2015 les universitats públiques catalanes han experimentat una millora considerable en els fons rebuts, la qual cosa trenca la tendència descendent dels últims anys. Això suposa un avenç per a la recerca i la innovació de Catalunya, que es relaciona principalment amb un progrés destacat en la captació de fons europeus. Aquest augment podria relacionar-se amb la finalització del 7è PM el 2013 i l’inici de l’H2020 el 2014, moment en què les universitats catalanes estan participant activament en els nous reptes i convocatòries.

Aquesta dinàmica positiva també s’observa en l’elaboració de tesis doctorals. De fet, durant el curs acadèmic 2014-2015 a les universitats públiques catalanes es van defensar tesis amb un increment del 5,4% respecte al curs passat i del 31% respecte als darrers cinc cursos. S’evidencia l’alta capacitat formativa de personal investigador de les universitats en tots els àmbits de coneixement. Pel que fa al component internacional, el 34,5% de les tesis han estat llegides per estudiants estrangers.

El foment per part de les universitats de la tercera missió mitjançant l’impuls dels processos de valorització dels resultats de recerca i la col·laboració publicoprivada en activitats d’R+D són un exemple del compromís universitari amb la societat. Els principals indicadors disponibles associats a la transferència de coneixement són els relacionats amb la protecció del coneixement via patent, la creació d’empreses de base tecnològica o empreses derivades i els contractes d’R+D+I. Aquests indicadors permeten visualitzar una part important de l’esforç que les universitats fan actualment per impulsar la tercera missió.

En conjunt, les universitats catalanes van generar, l’any 2014, el 24% dels ingressos per activitats de transferència de coneixement en relació amb el total d’universitats de l’Estat espanyol.

En aquest àmbit de la transferència de coneixement i de la col·laboració universitat-empresa, cal des- tacar que a partir de l’any 2013 els ingressos dels fons no competitius captats per les universitats de l’ACUP i els seus ens vinculats (instituts de recerca i centres tecnològics) mantenen una corba lleugera- ment ascendent.

L’informe revela que els resultats dels sistema català de recerca i innovació, a nivell d’eficiència, consoliden el seu gran potencial i es confirma un canvi general de tendència a l’alça.