Informe 2016

Informes anteriors

Introducció

L’informe que es presenta és una edició més d’una memòria, ja consolidada a Catalunya, sobre els resultats de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes. L’objectiu d’aquest informe és comunicar i fer visible l’activitat de recerca, innovació i transferència del sistema universitari públic català. L’informe segueix la mateixa estructura i els mateixos apartats que les edicions anteriors. Hi ha, però, una novetat: per tal d’informar de les dades i dels indicadors al més actualitzadament possible, incorpora dades ja consolidades de l’any 2015.

En el primer capítol s’analitzen els recursos econòmics que les universitats destinen a recerca i innovació, tant els que depenen de fons competitius, és a dir, els obtinguts en convocatòries públiques nacionals, estatals o internacionals, com els que provenen de fons no competitius.

En el segon capítol s’analitza la producció científica de les universitats públiques catalanes, així com el seu impacte i eficiència. L’anàlisi es complementa amb la contextualització en l’àmbit català, espanyol, europeu i mundial.

En el tercer capítol s’analitzen els indicadors que mesuren la innovació i la transferència de coneixement a la societat: els ingressos per llicències de patents, els ingressos per convenis d’innovació amb empreses i la creació d’empreses derivades dels resultats de recerca i les càtedres universitat-empresa-societat.

Finalment, en l’annex de l’informe es detallen els recursos humans que les universitats dediquen a la recerca.

Des de l’1 de gener de 2016 estan en vigor els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Les institucions d’educació superior tenen la capa- citat i la responsabilitat de contribuir a cada un dels 17 objectius, així com a l’Agenda en la seva globalitat. És per això que el monogràfic que acompanya aquesta edició aporta exemples de la contribució a aquests objectius en l’àmbit de la recerca i la innovació.

S’han mantingut les mateixes fonts d’informació que en les edicions anteriors: UNEIX, la base de dades del sistema universitari català, ha estat la principal font d’informació, que s’ha completat, quan ha calgut, amb fonts complementàries (RedOTRI, CRUE, Eurostat, INE, EPO, Institut d’Estudis Catalans, European Research Council i XPCAT, entre d’altres), així com amb informació disponible a Web of Science. Aquest informe, i els precedents, es troben disponibles en format electrònic a la web www.indicadorsuniversitats.cat i se’n poden descarregar els gràfics i les taules per capítols.