Informe Trilingüe 2020

Informe Català 2020

Informes anteriors

1. Recursos econòmics per a la recerca i la innovació

L’anàlisi dels recursos econòmics captats, per mitjà de fons competitius i no competitius, ens permet tenir una visió de context, en l’àmbit europeu, de l’activitat de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes.

En relació als fons captats per les universitats en convocatòries competitives d’àmbit estatal, cal destacar que, amb la posada en marxa del nou Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, l’any 2017 no es resol cap convocatòria de projectes del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad ni del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, i, per tant, això afecta els fons aconseguits aquell any. Tot i així, l’any 2018 es torna a recuperar la tendència positiva en l’obtenció de fons competitius estatals i autonòmics, i es detecta una lleu baixada en els fons competitius europeus i internacionals, que es pot explicar per les fluctuacions pròpies dels fons competitius. En resum, l’any 2018 se superen les xifres de 211 M€ en fons competitius (és a dir, un 75,1% dels fons captats) i de 70 M€ en fons no competitius.

Si examinem l’èxit de les universitats públiques catalanes en el període 2014-2018 en el programa marc H2020, veiem que un 24,6% del total dels recursos que aconsegueix Catalunya és fruit de la participació de les universitats, que obtenen un total de 265 M€ sobre els 1.080 M€ assolits en tot Catalunya. En el context de l’Estat espanyol, Catalunya capta quasi un 30% dels recursos de l’H2020 en aquest període.

En les convocatòries d’Starting Grants, Consolidated Grants, Advanced Grants i Proof of Concept promogudes per l’European Research Council, el 2018 les universitats públiques catalanes aconseguixen un total de 32 concessions, que representen el 50% de les obtingudes a l’Estat espanyol. Això permet a Catalunya situar- se en posicions destacades en l’anàlisi de captació de fons per milió d’habitants, sobretot en les Proof of Concept, amb 13 concessions (2a posició a la taula de països) i a les Advanced Grants, amb 6 concessions (6a posició a la taula de països). Si observem la posició segons les quatre convocatòries sumades, Catalunya es manté en una 5a posició.

En definitiva, les dades demostren l’important paper de les universitats públiques catalanes, tant respecte a captació de recursos estatals com internacionals, la qual cosa fa que esdevinguin un actor rellevant per a garantir la bona posició de Catalunya en l’àmbit de l’activitat de recerca i innovació.