Informe Trilingüe 2020

Informe Català 2020

Informes anteriors

3. Innovació i cooperació universitat-empresa

Les universitats són un agent clau per al desenvolupament socioeconòmic del territori. Així, la transferència de coneixement, reconeguda com la tercera missió universitària, esdevé un element de desenvolupament fonamental, ja que possibilita que el coneixement generat es transfereixi al teixit econòmic. El foment de la tercera missió per part de les universitats mitjançant l’impuls dels processos de valorització dels resultats de la recerca i la col·laboració publicoprivada en activitats d’R+D són un exemple del compromís universitari amb la societat.

Els principals indicadors disponibles associats a la transferència de coneixement són els relacionats amb la protecció del coneixement via patent, la creació d’empreses de base tecnològica o empreses derivades i els contractes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). Aquests indicadors permeten fer visible una part important de l’esforç que les universitats fan actualment per impulsar la tercera missió.

En el període 2014-2018, se sol·liciten 447 patents prioritàries. En els primers quatre anys, les sol·licituds es mantenen estables al voltant d’un centenar de patents anuals; però l’any 2018 es produeix un fort descens i el nombre baixa fins a 46 per l’impacte de la nova Llei de patents 24/2015.

Quant a les extensions internacionals de patent per la via Patent Cooperation Treaty (PCT), que és l’habitual, també hi ha un fort descens en els darrers dos anys, de quasi el 50% de l’any 2016 al 2017, però amb una recuperació el 2018 amb 55 patents mitjançant el PCT. Cal destacar que les extensions internacionals representen un percentatge significatiu de les sol·licituds prioritàries, fet que n’indica la qualitat.

Respecte a les empreses derivades, l’any 2018 n’hi ha 137 d’actives. El nombre d’empreses derivades actives segueix una evolució ascendent en els darrers cinc anys; tot i que algunes desapareixen, se’n creen de noves en un nombre superior. Aquesta dada fa palès que les universitats continuen potenciant la creació d’empreses de base tecnològica com a instrument de transferència de coneixement i de generació de riquesa per al territori.

A més, cal tenir en compte les 96 càtedres universitat-empresa-societat comptabilitzades l’any 2018, vinculades moltes vegades a la recerca, que afavoreixen també la transferència de coneixement. El nombre d’aquestes càtedres creix lleugerament en aquests cinc anys i referma l’aposta d’una col·laboració estratègica i duradora entre aquestes empreses i la universitat.

En aquest àmbit de la transferència de coneixement i de la col·laboració universitat-empresa, cal ressaltar que, a partir de l’any 2014, els ingressos dels fons no competitius captats per les universitats de l’ACUP i els ens que hi estan vinculats (instituts de recerca i centres tecnològics) mantenen una corba lleugerament ascendent, amb un import agregat que l’any 2018 és de 91,4 M€. Sobresurt especialment el creixement dels ens vinculats, que passen de tenir 15,6 M€ l’any 2014 a tenir-ne 21,2 l’any 2018 i que representen un 23% de l’import agregat.

En la present edició de l’informe s’hi introdueix per primera vegada l’anàlisi de l’aportació del sector privat al finançament de la recerca del sistema universitari públic català. Es pot observar que un 20,8% dels fons captats (58,8 M€) provenen del sector privat. Majoritàriament, els fons privats s’adjudiquen d’una manera no competitiva i procedeixen en un 65% dels casos d’entitats espanyoles amb ànim de lucre.